1 of 3

Museum of the Future

Art&Educatio (Catalan)
The National Art Museum of Catalonia, Barcelona

museudelfutur.mixite.cat

The National Art Museum of Catalonia, following the exercise of constantly rethinking and approaching a museum model that responds to contemporary cultural needs, decides to launch a proposal summer children 8 14. Therefore, contact with Hall of Young Art to establish a partnership and, in turn, Young Art Gallery contact us, Irati, Judit and Sergi. Upon hearing the proposal, immediately we want to take part. We think an interesting proposal and many possibilities.

Projecte educatiu pel Museu Nacional d’Art de Catalunya, seguint amb el seu exercici de repensar-se constantment i apropar-se a un model de museu que respongui a les necessitats culturals contemporànies, decideix engegar una proposta d’estiu per nens i nenes de 8 a 14 anys.  Per això, contacten amb Sala d’Art Jove per establir una col·laboració i, al seu torn, Sala d’Art Jove contacta amb nosaltres, la Irati, la Judit i en Sergi. En escoltar la proposta, de seguida hi volem prendre part. Ens sembla una proposta interessant i amb moltes possibilitats.